Usługi VoltaMed

Program substytucyjny.

Program substytucyjny.

W naszej placówce Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień VOLTA-MED prowadzimy program substytucyjny skierowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Świadczenie udzielane jest w trybie ambulatoryjnych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do placówki może zgłosić się każda osoba walcząca z uzależnieniem niezależnie od miejsca zamieszkania. Nasz personel udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących kwalifikacji do programu bezpośrednio w placówce lub pod numerem telefonu 22 465 95 89.

Jedyną szansą na poprawę stanu zdrowia osoby uzależnionej od opioidów, jest abstynencja od nielegalnych środków psychoaktywnych. Według rekomendacji AOTMiT (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji), towarzystw naukowych oraz konsultantów w dziedzinie psychiatrii, elementem absolutnie niezbędnym dla powodzenia procesu detoksykacji, jak i postrehabilitacji jest właśnie terapia zastępcza w postaci leczenia substytucyjnego. Opioidy należą do najbardziej uzależniających substancji znanych człowiekowi. Zależnie od środka, częstotliwości i metody podania uzależnienie psychiczne może pojawić się w krótkim okresie, nawet na przestrzeni kilku dni. Mają skrajnie destrukcyjny wpływ na zdrowie człowieka, a związany z nimi nałóg niemal zawsze prowadzi do społecznej i psychicznej degeneracji osoby uzależnionej.

Osoba zakwalifikowana do programu pozostaje pod stałą opieką psychiatryczno-psychologiczną, jednocześnie podstawowym wymogiem które musi spełniać każda osoba uczestniczą w programie jest utrzymanie pełnej abstynencji od wszelkich nielegalnych substancji psychoaktywnych. Środek substytucyjny jest wydawany imiennie zgodnie z ustaloną dawką terapeutyczną. W ramach programu stosowane są jedynie środki w formie doustnej w formie płynu lub tabletek podjęzykowych. W programach substytucyjnych nie występują środki substytucyjne podawane w formie iniekcji.

Na czym polega leczenie substytucyjne?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii pod tym linkiem. Leczenie substytucyjne jest stosowaną w uzależnieniu od opioidów formą opieki medycznej wykorzystującą do leczenia substancję o właściwościach i działaniu podobnym do właściwości i działania narkotyku, który spowodował uzależnienie. Taką substancję określa się mianem agonisty. Narkotyk zastępowany jest agonistą w celu osiągnięcia przez pacjenta bardziej kontrolowanej formy uzależnienia. Umożliwienie pacjentowi zaprzestanie używania substancji nielegalnej ma ogromne znaczenie z uwagi na ograniczenie ryzyka szkód związanych z używaniem. Obecnie podstawowymi lekami stosowanymi w substytucji są metadon i buprenorfina. Zasada leczenia zastępczego polega na tym, że leki substytucyjne powodują ciągłą stymulację receptorów opioidowych, która może być całkowita (w przypadku metadonu, pełnego agonisty) lub częściowa (w przypadku buprenorfiny, agonisty częściowego). Podawanie agonisty zapobiega występowaniu objawów zespołu abstynencyjnego, redukuje głód psychiczny opiatów oraz redukuje skutki zdrowotne i społeczne związane z uzależnieniem.

Zapraszamy do naszej poradni w Warszawie:

Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień VOLTA-MED
ul. Kijowska 7/3, 03-743 Warszawa
telefon : 22 465 95 89